XXV - lecie Poradni Vigor
Klucz do zdrowia

Kluczem do zdrowia jest Tw�j kr�gos�up. Przeci��any codziennym funkcjonowaniem mo�e przynosi� dolegliwo�ci b�lowe. Choroby kr�gos�upa mog� prowadzi� do powa�nych zaburze� w funkcjonowaniu innych uk�ad�w.
JAK SOBIE POM�C

Podstaw� ka�dego procesu leczniczego bezwzgl�dnie musi by� skrupulatna diagnoza lekarska. W pierwszej fazie nale�y wi�c uda� si� do specjalisty, kt�ry zleci szereg potrzebnych bada� diagnostycznych.
LECZENIE

Proces leczniczy jest drugotrwa�y. Nie sporowadza si� tylko do zabieg�w i �wicze� stosowanych w przychodni. Spos�b wykonywania czynno�ci dnia codzienngo jest jednym z element�w powrotu do zdrowia.
Us�ugi

Nasza poradnia oferuje nast�puj�c� gam� us�ug:

# PORADA DOKTORSKA(specjalista rehabilitacji)

# FIZYKOTERAPIA:

- Elektroterapia: jonoforeza, galwanizacja, pr�dy DD, pr�dy ID, pr�dy Nemeca, TENS, elektrostymulacja.
- Laseroterapia
- Magnetoterapia
- Ultrad�wi�ki

# Wyci�gi: szyjny, l�d�wiowy

# Specjalistyczne �wiczenia na kr�gos�up (w tym korektywa).
Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta um�wiona wcze�niej telefonicznie lub osobi�cie odbywa si� o wyznaczonej godzinie. Uprzejmie prosimy o przybycie kilka minut wcze�niej. Na t� wizyt� nale�y zabra� wszystkie dotychczasowe badania lekarskie (je�li je Pa�stwo posiadacie) tj.: RTG klatki piersiowej i kr�gos�upa, rezonans magnetyczny lub usg.

Przygotowanie do �wicze�

Na pierwsze �wiczenia w naszej poradni nale�y przygotowa� wygodny str�j do �wicze�. Proponujemy nie zabiera� ze sob� bi�uterii, gdy� nale�y j� pozostawi� w sztani. Ponadto w przypadku ucz�szczania na zabiegi fizykoterapii posiadanie ozd�b metalowych mo�e by� niebezpieczne.
Strona domowa     |     O nas     |     Us�ugi     |     Cennik     |     Lokalizacja     |     Kontakt